• Pravidlá v Globe

  • Pravidlá zluvného vzťahu medzi GLOBE s.r.o. a klientom:

    

   1. Výber študijného programu

   a) Predmetom zmluvného vzťahu je odplatné poskytnutie vzdelávacej služby v oblasti cudzieho jazyka, pričom objednávateľ je povinný za poskytnuté služby uhradiť cenu, tak ako je stanovené podľa aktuálneho cenníka.

   b) Objednávateľ si vyberá študijný program na celý školský rok podľa aktuálnej ponuky a svojich jazykových schopností. V prípade, že sa svojvoľne prestane na vyučovaní zúčastňovať, neprináleží mu vrátenie školného ani iná kompenzácia vynaložených finančných prostriedkov.

   c) Poskytovateľ zaraďuje žiaka do konkrétneho kurzu na základe vstupného pohovoru, počas ktorého vyhodnotí rozsah jeho znalostí a stupeň jeho schopnosti pracovať s jazykom. Zaradenie do príslušného kurzu závisí aj požadovaného cieľa, ktorý chce klient dosiahnuť (príprava na maturitu, konverzačný kurz, zlepšenie všeobecných jazykových znalostí...)

   d) Poskytovateľ poskytuje vzdelávacie služby prezenčnou skupinovou alebo individuálnou formou a dištančnou online individuálnou formou. 

    

   2. Cena a platobné podmienky

    

   a) Cena za poskytovateľom poskytnuté vzdelávacie služby v oblasti cudzieho jazyka je stanovená v súlade s aktuálnym cenníkom, s ktorým sa objednávateľ oboznámil.

   b) Dohodnutú cenu výučby je objednávateľ povinný zaplatiť poskytovateľovi prevodom na bankový účet poskytovateľa s uvedením mena študenta  v poznámke k platbe a unikátneho kódu ako variabilného symbolu: i) v celosti do 5 dní od podania prihlášky, ii) na splátky podľa schváleného splátkového kalendára s úrokom 10% z celkovej sumy kurzu, iii) pri podaní prihlášky sa hradí vstupný poplatok 50€, ktorý sa pri platbe kurzu následne odpočíta z celkovej ceny kurzu

   c) platba kurzu na splátky je možná iba v opodstatnených prípadoch a vzhľadom na obmedzené kapacity majú prednosť klienti, ktorí platia kurz v celku pri nástupe.

    

    

   3. miniskupinové kurzy a individuálne konzultácie

    

   a) Objednávateľ vstupuje do zmluvného vzťahu so organizátorom podaním záväznej prihlášky (osobne, poštou alebo e-mailom) a zaplatením platby v plnej výške za miniskupinový alebo základný individuálny kurz (minimálne 10 individuálnych lekcií)

   b) Nástupný termín individuálneho kurzu si zvolí objednávateľ. Organizátor sa zaručuje obstarať individuálny jazykový kurz pre objednávateľa najneskôr do 14 dní po podaní záväznej prihlášky. Nástupné termíny individuálnych kurzov sú flexibilné podľa želania zákazníka.

   c) Pravidlá presunu prípadne zrušenia individuálnej hodiny

   a)pri zrušení individuálnej hodiny v čase kratšom ako 24 hodín pred plánovaným vyučovaním sa hodina považuje za odučenú a objednávateľovi neprináleží náhrada ani vrátenie platby

    

   5. Práva a povinnosti poskytovateľa a objednávateľa

    

   (1) Poskytovateľ je povinný:

   a)  dodržiavať termíny a časy dohodnuté pre výučbu,

   b)  v prípade, že nemôže zabezpečiť výučbu v dohodnutom termíne a čase, bezodkladne to objednávateľovi služby oznámiť,

   c)  v prípade zrušenia hodiny výučby z dôvodov na strane poskytovateľa po vzájomnej dohode objednávateľa a poskytovateľa zrušenú hodinu nahradiť,

    

   (2) Objednávateľ je povinný:

   a)  dodržiavať dohodnuté termíny a časy výučby tak, aby nedochádzalo bez závažných dôvodov k vymeškávaniu hodín výučby, nakoľko za vymeškané hodiny nepatrí objednávateľovi žiadna náhrada vo forme zľavy z ceny výučby alebo vrátenia alikvótnej čiastky ceny výučby za vymeškané hodiny alebo odpustenia splátok ceny výučby

   b) na prvú hodinu vyučovania, resp. na prvú hodinu po ukončení predplateného balíčka hodín doniesť potvrdenie o zaplatení kurzu.

   c) nerušiť ostatných účastníkov kurzu neprístojným správaním a hlučným prejavom 

   d) POČAS VYUČOVANIA JE ZAKÁZANÉ POUŽÍVAŤ MOBILNÉ TELEFÓNY